Verlof personeel

Iedere werknemer bouwt wettelijke verlofdagen op. Hier heeft een werknemer altijd recht op. Per jaar heeft de werknemer recht op minstens vier keer het aantal overeengekomen aantal arbeidsuren per week. Wanneer je werknemer bijvoorbeeld 24 uur per week werkt, heeft hij of zij recht op 96 vakantie-uren per jaar. Naast de wettelijke verlofdagen, heeft een werknemer ook bovenwettelijke verlofdagen. Hierbij zijn andere rechten en plichten van toepassing.

Wettelijk aantal vakantiedagen per jaar

Je bent als werkgever verplicht om een minimum aantal vakantiedagen toe te kennen en je medewerker ook in de gelegenheid te stellen deze op te nemen. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is 4x het aantal werkdagen per week. Bijvoorbeeld: heeft je werknemer een fulltime dienstverband, dan geldt: 4×5 (dagen) = 20 vakantiedagen.

Verlof werknemer weigeren

Wanneer een werknemer een verlofaanvraag indient mag je het verlof als werkgever alleen weigeren wanneer hier gewichtige redenen voor zijn. Van gewichtige redenen is sprake wanneer het verlof tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou leiden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer meerdere werknemers tegelijkertijd verlof willen opnemen. Maak je als werkgever niet binnen twee weken na de verlofaanvraag kenbaar maakt dat er sprake is van gewichtige redenen waardoor verlof niet goedgekeurd kan worden, dan wordt de verlofaanvraag automatisch goedgekeurd. De werkgever kan een vastgestelde vakantie wegens zwaarwichtige redenen wijzigen, waarbij de werkgever wel aansprakelijk is voor de schade die een werknemer daardoor lijdt.

Werknemer ziek tijdens vakantie

Wanneer een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, dan mogen deze ziektedagen in principe niet als vakantiedagen aangemerkt worden. De werknemer levert dan geen verlofdagen in. Ook mag een werkgever geen vakantiedagen inhouden wanneer een werknemer ziek wordt. Er bestaat echter een uitzondering: bovenwettelijke vakantiedagen mogen ‘verrekend’ worden met ziektedagen wanneer dit vooraf (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst) overeengekomen is.

Verjaren van vakantiedagen

Sinds 1 januari 2012 geldt dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Bijvoorbeeld: wettelijke vakantiedagen uit 2015 die nog over zijn, vervallen hierdoor eind juni 2016. De bovenwettelijke vakantiedagen vallen buiten deze regeling. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Bijvoorbeeld: bovenwettelijke dagen die zijn opgebouwd in 2015 vervallen dus pas op 31 december 2020. De vakantietegoeden van voor 1 januari 2012, vallen nog onder de oude wet, wat betekent dat die vakantiedagen pas na vijf jaar verjaren. Houd er ook rekening mee dat altijd die dagen als eerste worden afgeboekt, die voor je werknemer het gunstigst zijn (de dagen die het eerst vervallen). Een goede verlofregistratie is dus onontbeerlijk.

Twijfel je over het verlofsaldo van je medewerker? Neem dan contact op met een van onze juristen via 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger.

Ik wil graag bij mijn moeder zijn die binnenkort chemotherapie krijgt. Valt dat onder zorgverlof?

Om in aanmerking te komen voor doorbetaald en kortdurend zorgverlof moet je wel aan een aantal regels voldoen. Bijvoorbeeld of je de enige bent die voor je moeder kan zorgen.

Ik moet een keer per week naar de kaakchirurg. Mag ik dat tijdens werktijd doen of moet ik verlof opnemen?

Of je in aanmerking komt voor doorbetaald verlof, hangt af of je werkgever hier iets over heeft vastgelegd. Staat het niet in de CAO, dan zou het moeten staan in het reglement wat onderdeel uitmaakt van je arbeidsovereenkomst. Is het niet duidelijk, ga dan gewoon in gesprek met je werkgever.

Mijn baas zegt dat ik een vakantiedag moet opnemen voor mijn verhuizing. Voor een verhuizing krijg je toch altijd een dag vrij?

Helaas heb je geen wettelijk recht op een verhuisdag. Als het ook niet in de CAO staat – mocht je daar onder vallen – en je werkgever heeft het niet apart geregeld voor jou en je collega’s, dan moet je inderdaad een verlofdag opnemen.

Ik ben minder dan 3 maanden zwanger en wil het mijn baas nog niet vertellen. Ik wil wel vast weten waar ik recht op heb.

Gefeliciteerd! De wet heeft zaken goed geregeld voor de zwangere werkneemster. Zo heb je recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. De duur hiervan is in principe bepaald, maar kan veranderen door een eerdere of latere bevalling. En je werkgever moet bijvoorbeeld ook een kolfruimte regelen.

Mijn kind gaat binnenkort een aantal keer per week naar school. Ik wil ouderschapsverlof opnemen voor de dagen dat hij thuis is.

Je kind is nog jong genoeg om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof. Houd er wel rekening mee dat het hier om onbetaald verlof gaat. Dit kan je op diverse manieren opnemen tot je het maximum aantal uren waar je recht op hebt per kind, hebt opgemaakt.

Ik doe in opdracht van mijn werkgever een opleiding. Nu heb ik binnenkort examen. Krijg ik die tijd doorbetaald?

Dat hangt ervan af hoe je werkgever dit heeft geregeld. Meestal worden hier van te voren afspraken over gemaakt in een studieovereenkomst. Ook kan het zijn dat het in de CAO die voor jouw bedrijfssector geldt of in je arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Mijn auto begaf het een aantal dagen terug ineens. Ik ben toen een paar uur onderweg geweest. Valt dat onder calamiteitenverlof?

Bij calamiteitenverlof geldt als basisregel dat het per se op dat moment opgelost moest worden en dat je het direct meldt aan je werkgever. Die mag een redelijk verzoek niet zomaar weigeren, maar kan wel achteraf vragen om bewijs dat het ook echt nodig was. Lees hier meer over Calamiteitenverlof.

Mijn werknemer is terug van vakantie en zegt nu, achteraf, dat hij ziek is geweest. Had hij dat niet eerder moeten melden?

Dat klopt. Tenzij jouw medewerker kan aantonen dat hij daadwerkelijk ziek is geweest (bijvoorbeeld door een doktersverklaring) hoef je deze dagen niet ‘terug te geven’. Kan hij dit echter aantonen, dan mogen de dagen niet worden ingehouden op het wettelijke verlofsaldo. Eventuele bovenwettelijke vakantiedagen mogen dan wel worden verrekend als dit is overeengekomen.

Een werknemer gaat weg en wil de vakantiedagen opnemen gedurende de opzegtermijn, maar ik wil dat er een overdracht plaatsvindt.

Ook voor het opnemen van vakantie tijdens de opzegtermijn, gelden de regels voor vakantieopname; ofwel: het dient te gebeuren in overleg tussen de werkgever en werknemer. Indien je kunt aantonen dat het tot een bedrijfsrisico leidt, kan je hier bezwaar tegen maken. Echter, je kunt je ook afvragen of het dwingen tot de overdracht tot de beste resultaten leidt.

Mijn werkneemster wil 6 weken op vakantie. Kan ik dat weigeren?

De wet stelt dat je de medewerker in de gelegenheid moet stellen om in ieder geval de wettelijke vakantiedagen binnen een jaar op te nemen. Vakantieplanning vindt plaats in overleg tussen jou en je werknemer, echter de werknemer hakt uiteindelijk de knoop door. Indien je kunt aantonen dat het langdurige verlof tot een bedrijfsrisico leidt, kan je hier wel bezwaar tegen maken. Vakantie moet leuk zijn dus wees een conflict voor; neem contact op met een van onze juristen als je twijfelt wat te doen!

Mijn vraag staat er niet tussen?

Heeft u een juridische vraag die hier niet tussen staat maar waar u wel een antwoord op wilt? Bel dan met een van onze juristen op 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger.