Aansprakelijkheid

Je wilt er niet aan denken, maar soms krijg je te maken met aansprakelijkheid. Als ondernemer kun je ook fouten maken tijdens de uitoefening van je werkzaamheden. Sommige van die fouten heb je zelf in de hand, andere incidenten gebeuren zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. Wat nou als je medewerker of een leverancier een fout heeft gemaakt? Wie aansprakelijk is en wat de gevolgen zijn verschilt per situatie. Er zijn diverse vormen van aansprakelijkheid en in bepaalde gevallen kun je je aansprakelijkheid beperken. JuristLijn helpt je hier graag bij.

Aansprakelijkheid is een begrip uit het burgerlijk recht en houdt in dat een onrechtmatige daad of wanprestatie aan jou toegerekend kan worden. Je bent dan aansprakelijk om de schade die is ontstaan te vergoeden. In het geval van wanprestatie ziet de aansprakelijkheid op het vergoeden van schade bij niet-nakoming van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid bij ondernemen speelt daar waar er schade door jezelf of door (een van) je medewerkers wordt toegebracht aan personen of eigendommen van anderen, als je niet hebt kunnen leveren conform afspraak of als de dienst of het product niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet. Of je nu starter bent of ervaren ondernemer, het blijft van cruciaal belang om de kans op aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken en de kans dat er iets gebeurt dat je niet hebt voorzien, zoveel mogelijk te verkleinen.

Schuldaansprakelijkheid

Wanneer je een fout maakt door je eigen handelen of nalaten wordt dit aangemerkt als schuldaansprakelijkheid. Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Dat wil eigenlijk zeggen dat je iets doet wat je niet had moeten doen. Je hebt dan niet zorgvuldig gehandeld. Ook kan het zijn dat je een wettelijke verplichting of verbod overtreedt. Als daardoor schade ontstaat ben je hiervoor aansprakelijk. Er kan ook sprake zijn van schuldaansprakelijkheid wanneer je iets niet hebt gedaan wat je eigenlijk wel had moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan het niet in acht nemen van veiligheidsvoorschriften. Als ondernemer ben je aansprakelijk wanneer je schuld hebt aan het overtreden van die zorgvuldigheidsnormen en er schade ontstaat die hiervan een direct gevolg is.

Contractuele aansprakelijkheid

Daarnaast kun je natuurlijk ook te maken hebben met contractuele aansprakelijkheid. Wanneer je afspraken uit een contract of overeenkomst met iemand niet nakomt, of niet goed nakomt, kun je hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Ook kan het zijn dat een geleverd product na korte of langere tijd kapot gaat. Er kan dan sprake zijn van wanprestatie of een tekortkoming in de nakoming. Als de wederpartij hierdoor schade heeft geleden moet je die vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht.

Werkgeversaansprakelijkheid

Daarnaast kun je als werkgever aansprakelijkheid gehouden worden voor schade bij je werknemer. Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt ben je al heel snel aansprakelijk, tenzij je kunt aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld van de werknemer. Het is dan ook heel belangrijk dat je zo veel mogelijk veiligheidsmaatregelen neemt om bedrijfsongevallen te voorkomen. Daarnaast kun je in specifieke situaties aansprakelijk zijn voor schade bij je werknemer op grond van ‘goed werkgeverschap’. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die tijdens werktijd zijn auto in elkaar rijdt: onder bepaalde omstandigheden dien je als werkgever de schade aan de auto te vergoeden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bijzondere vorm van aansprakelijkheid is die van bestuurdersaansprakelijkheid. Als bestuurder van een bv of nv ben je in eerste instantie niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Dit geldt ook voor stichtingen en verenigingen. Er kunnen echter uitzonderingen zijn wanneer je je niet als een goed bestuurder hebt gedragen. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur kun je ook privé aansprakelijk zijn voor schulden. Dit kan ook aan de orde zijn wanneer je bepaalde wettelijke eisen niet nagekomen bent, bijvoorbeeld het deponeren van de jaarrekening.

Mijn werknemer heeft schade veroorzaakt aan de auto die hij gebruikt voor zijn werk en eist dat ik de schade vergoed. Kan dit?

Dat hangt heel erg van de omstandigheden af. Op grond van ‘goed werkgeverschap’ ben je als werkgever verplicht om te zorgen voor een behoorlijke verzekering voor werknemers die aan het verkeer deelnemen. Doe je dit als werkgever niet, dan ben je aansprakelijk voor schade, tenzij aantoonbaar is dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid (bijvoorbeeld alcoholgebruik of het niet handsfree bellen). Twijfel je hierover? Laat je door een van onze juristen adviseren.

Mijn leverancier heeft te laat geleverd. Een klant stelt mij aansprakelijk omdat ik het product niet op tijd leverde. Wat nu?

Of je contractueel aansprakelijk bent, hangt af van wat je hierover bent overeengekomen in je voorwaarden. Wat staat er bijvoorbeeld in je algemene voorwaarden of in je service level agreement over het niet kunnen leveren als een derde partij niet over de brug komt. Hulp nodig? Bel een van onze juristen.

Wij hebben een klacht binnengekregen over een product dat na 2 jaar stuk is gegaan. Moeten wij alsnog de schade vergoeden?

Er kan sprake zijn van wanprestatie oftewel een tekortkoming in de nakoming (bijvoorbeeld waar het product aan moet voldoen qua kwaliteitseisen en levensduur), afhankelijk van wat hierover is afgesproken in je voorwaarden. Dit kan betekenen dat als de wederpartij hierdoor schade heeft geleden, dat je die moet vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht.