Disclaimer

E-mail disclaimer
E-mail berichten van JuristLijn zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie deze zijn gericht en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet-, regelgeving of overeenkomst.
Indien u niet de geadresseerde(n) (of verantwoordelijk voor de bezorging van dit bericht bij de juiste persoon) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen. JuristLijn staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Aan dit e-mail bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Meningen, conclusies en andere informatie in dit bericht die niet gerelateerd zijn aan de officiële bedrijfsactiviteiten van JuristLijn, dienen geïnterpreteerd te worden als niet gegeven of op enigerlei wijze gesteund door JuristLijn.
Disclaimer website
Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan JuristLijn niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. JuristLijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.
JuristLijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van JuristLijn. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
JuristLijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van JuristLijn. JuristLijn behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van JuristLijn.
De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. JuristLijn is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van JuristLijn verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar JuristLijn verwijst.
De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.