Algemene voorwaarden “Particulieren”

Bij JuristLijn geloven wij dat er nogal wat anders kan in het juridisch vak en daarom werken wij ook net even wat anders. Wij bieden juridische dienstverlening van nu, makkelijk, snel en begrijpelijk. Vandaar dat onze algemene voorwaarden ook net even iets anders zijn.
We hebben ze in simpele taal opgesteld zodat ze voor iedereen goed te begrijpen zijn Bij JuristLijn kunt u inzichtelijke processen, lagere kosten en vooral duidelijkheid verwachten. Met die gedachten hebben we ook deze voorwaarden opgesteld  De meest actuele versie van onze algemene voorwaarden vindt u op www.juristlijn.com.

Definities…

We zullen u niet onnodig vermoeien met moeilijk leesbare definities, maar deze uitleg willen we u niet onthouden:

JuristLijn: De juridische dienstverlener die de algemene voorwaarden in de overeenkomst gebruikt.

Opdrachtgever/Lid: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Overeenkomst (Lidmaatschap): de overeenkomst tot dienstverlening.

Ik heb een vraag

Overzicht…

Wij zijn JuristLijn, gevestigd aan de 1e Pijnackerstraat nr. 59, 3036 GE Rotterdam.
1. Ons KvK-nummer is 76179486
2. Ons BTW-identificatienummer is NL860536270B01

Bellen: 010 – 261 32 34

E-mailen: info@juristlijn.com

Schrijven: 1e Pijnackerstraat nr. 59, 3036 GE Rotterdam

Bekijk ons op: https://www.juristlijn.com/

Vriend worden: https://www.facebook.com/alohukuk/ of
https://instagram.com/juristlijn / of
https://www.linkedin.com/company/juristlijn

We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar:
Maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur.

We willen deze algemene voorwaarden graag onder uw aandacht brengen, omdat er in deze voorwaarden staat vermeld wat wij voor u doen en wat we van u verwachten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap dat u bij ons afsluit en op al onze verdere juridische dienstverlening en adviezen. Mocht het zo zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig is of in strijd is met een wettelijke bepaling, dan blijven de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden wel van toepassing.

JuristLijn vertelt u altijd eerlijk wat u van onze dienstverlening kunt verwachten zowel telefonisch als op onze website. Staat er een fout op onze website? Dan mag u ons hieraan houden. Natuurlijk alleen als u niet van tevoren had kunnen weten dat hier sprake was van een fout. JuristLijn biedt verschillende soorten lidmaatschappen aan die u kunnen helpen met het beantwoorden van al uw algemene, juridische vragen. Onze medewerkers kunnen u goed begeleiden in de uiteindelijke keuze voor een bepaald lidmaatschap. Op onze website kunt u meer informatie vinden over de verschillende soorten lidmaatschappen. Blijkt in uw specifieke geval het geven van een algemeen advies niet voldoende en is het in uw specifieke geval noodzakelijk dat uw zaak nader bestudeerd dient te worden door een van onze juristen, dan zal JuristLijn uw zaak in behandeling nemen tegen een vooraf met u besproken tarief. JuristLijn zal, als dit noodzakelijk is voor uw specifieke zaak, dit natuurlijk eerst met u bespreken. Pas nadat u toestemming hebt gegeven voor een verdere zaaksbehandeling zullen wij verder met uw zaak aan de slag gaan. Met u zal in dat geval een overeenkomst van opdracht worden gesloten. Zodoende weet u vooraf waar u aan toe bent en zult u later niet met ongewenste of onverwachte kosten worden geconfronteerd.

U kunt bij JuristLijn zowel telefonisch als via onze website lidmaatschappen afsluiten. Sluit u een lidmaatschap af via onze website dan vindt dit plaats via een veilige webomgeving. Ons internationaal ICT-team maakt dit voor jou mogelijk. Sluit u een lidmaatschap af via de telefoon zal een van onze medewerkers u persoonlijk door het hele proces begeleiden. Als u een lidmaatschap bij ons afsluit krijgt u hiervan altijd een bevestiging per e-mail.

Uw lidmaatschap bij ons begint op het moment dat u ons schriftelijke of mondelinge aanbod accepteert. Een eventuele verdere behandeling van uw zaak tegen nacalculatie tarief kan niet via onze website worden afgesloten. Een opdracht tot verdere zaaksbehandeling zal altijd telefonisch met u worden besproken.
Slechts in uitzonderingsgevallen zullen wij een lidmaatschap of een verzoek tot verdere zaaksbehandeling weigeren omdat in sommige gevallen de wet ons dit verplicht. Zo staan we bijvoorbeeld niet beide partijen bij in een conflicterend belang. Uiteraard helpen we de partij die het kortst bij ons is aangesloten om een andere juridische dienstverlener te zoeken, bijvoorbeeld uit ons eigen netwerk.

 • Onbeperkt eerstelijns, juridisch advies via telefoon of sociale media;
 • Lage prijzen voor aanvullende juridische hulp, wij hebben hierbij geen winstoogmerk;
 • Korting tot wel 50% op het uurtarief van advocaten;
 • Onbeperkt toegang tot voorbeeldbrieven en juridische documenten;
 • Leuke (wisselende) lidmaatschapsvoordelen bijvoorbeeld collectiviteitskorting op uw
  zorgverzekering;
 • Een persoonlijk dossier waarin ieder gesprek wordt geregistreerd.

In sommige gevallen zullen we u een prijsopgave van onze diensten geven. Als wij u een offerte van onze diensten geven, bent u nog nergens aan gebonden. Onze offerte blijft 14 dagen geldig tenzij wij een andere datum aan u hebben doorgegeven. Soms kan het gebeuren dat wij onverwacht onze werkzaamheden moeten veranderen. In zo’n geval kunnen wij de offerte of prijsopgave daarop aanpassen. Als er fouten in de offerte staan als gevolg van een vergissing of een verschrijving dan zijn wij hier niet aan gebonden. Als wij u een samengestelde prijsopgave geven, dan geldt deze prijsopgave voor alle genoemde diensten. Stel dat u maar een deel wilt afnemen, dan zullen wij een nieuwe offerte maken.

Uw lidmaatschap duurt 12 maanden vanaf de dag dat u ons aanbod accepteert. Na deze 12 maanden wordt het lidmaatschap automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden met nogmaals 12 maanden. Wel kunt u het lidmaatschap na afloop van het eerste jaar maandelijks opzeggen. Als u het lidmaatschap op tijd opzegt, wordt uw lidmaatschap niet verlengd. Uiteraard betalen we u indien u opzegt na uw eerste jaar het teveel betaalde bedrag naar rato terug.

U kunt binnen twee weken nadat u het lidmaatschap hebt afgesloten, dit kosteloos annuleren. U kunt ons hiervoor telefonisch contacteren. Een medewerker zal u helpen bij het annuleringsproces. U kunt alleen op een herroeping beroepen zolang u nog geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten. U hebt gebruik gemaakt van onze diensten indien u reeds voorzien bent van juridisch advies, we zijn begonnen aan uw zaak of indien een doorverwijzing heeft plaatsgevonden naar een van onze aangesloten advocaten.

Hoewel JuristLijn gespecialiseerd is in de meest voorkomende rechtsgebieden is het onmogelijk om op elk gebied de beste te zijn. Omdat we u van het beste juridische advies willen voorzien, is het belangrijk om u te laten weten dat we onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk kunnen laten uitvoeren door onze externe partijen. Uiteraard willen we hiervoor wel eerst uw goedkeuring ontvangen en zullen zaken niet aan externe partijen worden uitbesteed zonder dat u hiermee akkoord bent gegaan. Uiteraard hoeft u niet te twijfelen aan de deskundigheid van deze partijen. Wij houden hier streng toezicht op en blijven altijd uw
eerste aanspreekpunt.

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zullen wij bepaalde gegevens van u nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat u ons de volledige en juiste gegevens zo snel mogelijk geeft. Mocht de informatie die we van u ontvangen onvolledig, onjuist en/of niet-tijdig gegeven zijn dan zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. Mocht u problemen ondervinden met het toesturen van volledige informatie of hierover vragen hebben, helpen onze medewerkers u uiteraard graag.

Omdat service ons paradepaardje is nemen wij de telefoongesprekken die we met u voeren op. Dit in het kader van trainingsdoeleinden.

Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient een lidmaatschapsbijdrage binnen veertien dagen voldaan te worden. De actuele prijs van het lidmaatschap kunt u altijd op onze website vinden. Bij het vaststellen van de bedragen die u aan ons moet betalen, zijn onze gegevens beslissend, tenzij u aantoont dat onze gegevens niet kloppen. Bij het vaststellen van deze gegevens zijn we zo zorgvuldig als u van ons kunt verwachten. Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen.

U kunt pas na betaling van de lidmaatschapsbijdrage van juridisch advies worden voorzien. Daarnaast kan een doorverwijzing naar een van onze aangesloten advocaten pas plaatsvinden na betaling van de lidmaatschapsbijdrage. Nadat de betaling van de lidmaatschapsbijdrage is voldaan ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Natuurlijk kan het eens voorkomen dat u de lidmaatschapsbijdrage te laat betaalt. Betaalt u te laat? Dan sturen wij u eerst een betalingsherinnering. Blijft dan nog de betaling uit dan zullen wij u een aanmaning sturen. In dit geval bent u verplicht om de wettelijke rente te betalen
over het openstaande bedrag. Ook bent u in geval van het niet betalen van uw factuur verplicht om de buitengerechtelijke (de kosten die wij moeten maken om het bedrag te innen) en gerechtelijke incassokosten aan ons terug te betalen, net zoals de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, mocht dat op dat moment noodzakelijk zijn om onze vordering te innen.

Omdat we veel waarde hechten aan de privacy van onze cliënten hebben we gekozen voor een transparant privacybeleid. Dit privacy statement betreffende het privacybeleid kunt u raadplegen op de website www.juristlijn.com.

JuristLijn hanteert een Fair Use Policy om misbruik van haar diensten en overlast voor andere cliënten te voorkomen. In dit artikelen hebben we het over bellen. Maar uiteraard is ons Legal Service Center ook op andere manieren te bereiken, zoals WhatsApp. Die manieren bedoelen we ook waar we hier alleen bellen benoemen. JuristLijn hanteert geen maandelijks vastgestelde bellimiet, echter gaan we ervan uit dat u ons niet hindert bij het uitvoeren van onze dienstverlening. Uiteraard hebben we liever niet dat u zelf iets doet, of laat doen waardoor wij of onze andere cliënten schade of overlast ondervinden.
Om het voor iedereen leuk te houden mag u ons best vaak bellen of contacteren zolang het maar noodzakelijk is en niet excessief. Met excessief bedoelen we veel meer dan het gemiddeld gebruik maken van onze diensten door bijvoorbeeld het open laten staan van de telefoonverbinding en / of het voeren van grote aantallen zeer korte gesprekken in een zeer korte periode.

Gebeurd dit nu toch? Dan zullen we contact met u opnemen om het op te lossen. Als we er
samen toch niet uitkomen dan zullen we:

 • eventueel met terugwerkende kracht het gebruik van de telefoniedienst in rekening
  brengen tegen de geldende tarieven, inclusief de kosten die redelijkerwijs moeten
  worden gemaakt om overlast te constateren en te herstellen.
 • de telefoniedienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor u.
 • de overeenkomst voor gebruik van telefonie beëindigen zonder recht op restitutie, van
  door de cliënt gemaakte kosten. Genoemde kosten kunnen worden toegewezen zonder
  eventuele ingebrekestelling.

Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten op teksten, werken, uitvindingen, technieken et cetera blijven bij JuristLijn berusten. Het is niet de bedoeling dat stukken die wij aan u geven in het kader van onze werkzaamheden (zoals adviezen, overeenkomsten, documenten enz.), zonder onze toestemming door u worden gekopieerd, gepubliceerd of worden doorgestuurd naar andere partijen. Natuurlijk mag u deze stukken wel gebruiken voor uzelf, bijvoorbeeld als u een voorbeeldbrief gaat opstellen. Als onze kennis is toegenomen door het uitvoeren van onze werkzaamheden voor u, dan kunnen wij deze kennis ook gebruiken voor een ander doel. Uiteraard zullen wij vertrouwelijke informatie niet delen met andere partijen.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening dan willen we er alles aan doen om dit op te
lossen. Uiteraard hebben we hier een mooie procedure voor, zoals u van ons gewend bent.
1. Als u een klacht hebt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.
2. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk.
3. We zullen binnen 48 uur op uw klacht reageren. We helpen u direct of u hoort van ons
hoeveel tijd we nodig hebben om uw klacht te behandelen.
4. U kunt een klacht over onze dienstverlening per e-mail zenden aan
info@juristlijn.com en als onderwerp de term “klacht” gebruiken.
5. Als u een klacht hebt gestuurd omtrent een factuur, dan wil dit niet zeggen dat uw
betalingsverplichting aan ons wordt uitgesteld. Uiteraard kunnen we hierover wel in
overleg treden.

Als wij onze verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap niet nakomen of ons onrechtmatig gedragen, dan vergoeden wij de schade die daaruit volgt.
De hoogte van deze vergoeding is maximaal het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert plus ons eigen risico onder die verzekering. Als wij, om welke reden dan ook, geen bedrag krijgen uitgekeerd van onze verzekering, dan vergoeden wij slechts het bedrag dat u hebt uitgegeven aan ons juridisch advies in het betreffende kalenderjaar.
In de volgende gevallen vergoeden wij geen schade:

 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout die ons niet
  kwalijk kan worden genomen, omdat deze fout niet onze schuld is of niet voor
  onze rekening hoort te komen.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt
  verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-
  aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het
  vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering,
  brand, overstroming, in-en uitvoer belemmeringen en in het geval JuristLijn
  door zijn eigen leveranciers- ongeacht de reden hiervan- niet tot levering in
  staat wordt gesteld.
 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout van externe partijen.
 • Bij handelen of nalaten van een bij ons aangesloten advocaat of externe partij.
 • Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website.
 • Als sprake is van indirecte schade, zoals vermogensschade die bestaat uit
  gemiste winst of schade die indirect het gevolg is van een schadeveroorzakende gebeurtenis.

Om schade te voorkomen, belooft u ons dat alle door u aan ons gegeven informatiedragers (zoals dvd’s en cd’s), elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Iedere aanspraak op de vergoeding van uw schade vervalt na zes maanden nadat de schade bij u bekend is geworden of nadat u redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze schade.

Wij zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u aan ons geeft, maar wij verwachten dit ook van u. Omdat het niet altijd duidelijk is of het om vertrouwelijke informatie gaat, is het belangrijk om de informatie die u ons geeft als vertrouwelijk te bestempelen. Als het zo duidelijk is dat het om vertrouwelijke informatie gaat, dan begrijpen wij ook zonder de extra aanwijzing dat wij vertrouwelijk met uw informatie om moeten gaan. Het kan soms zo zijn dat wij verplicht zijn om vertrouwelijke informatie door te geven aan een andere partij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Mocht er een geschil tussen ons ontstaan, dan zullen wij ons inzetten om het geschil in goed overleg op te lossen en wij hopen dat u dit ook zult doen. Als we er in overleg niet uit kunnen komen, dan kan ieder van ons de kwestie voorleggen aan de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam.

[ultimate_gdpr_terms_accept]