Algemene voorwaarden “Advocaten”

Bij JuristLijn geloven wij dat er nogal wat anders kan in het juridisch vak en daarom werken wij ook net even wat anders. Wij bieden juridische dienstverlening van nu, makkelijk, snel en begrijpelijk. Vandaar dat onze algemene voorwaarden ook net even iets anders zijn.
Als advocaat kent u het klappen van de zweep uiteraard maar we komen onze beloftes nu eenmaal graag na. Onze algemene voorwaarden zijn overzichtelijk. Zo weet u meteen waar u aan toe bent. 

Definities…

Advocaat: De deelnemende advocaat die gebruik maakt van onze diensten en door ondertekening van een geschrift of op ander wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Cliënt: Elke natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor een reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een particulier of ondernemer die een lidmaatschap aangaat met JuristLijn.

Producten: Alle goederen die door JuristLijn worden verkocht.

Diensten: Alle diensten die door JuristLijn worden verkocht.

De website(s): De website(s) en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door JuristLijn worden beheerd en door ons zijn ingeschreven bij de KvK.

Ik heb een vraag

Overzicht…

Wij zijn JuristLijn, gevestigd aan de 1e Pijnackerstraat nr. 59, 3036 GE Rotterdam.
1. Ons KvK-nummer is 76179486
2. Ons BTW-identificatienummer is NL860536270B01

Bellen: 010 – 261 32 34

E-mailen: info@juristlijn.com

Schrijven: 1e Pijnackerstarat nr. 59, 3036 GE Rotterdam

Bekijk ons op: https://www.juristlijn.com/

Vriend worden: https://www.facebook.com/alohukuk/ of
https://instagram.com/juristlijn / of
https://www.linkedin.com/company/juristlijn

We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar:
Maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur.

We willen deze algemene voorwaarden graag onder uw aandacht brengen omdat in deze voorwaarden staat vermeld wat wij voor u doen en wat we van u verwachten. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief en zijn van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van JuristLijn en op elke overeenkomst tussen u en ons. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mocht dit zo zijn, dan geven we dit
natuurlijk wel netjes aan. Mocht het zo zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig is of strijdig is met een wettelijke bepaling, dan blijven de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden wel van toepassing. Mochten de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden verschillen, dan kunt u ervan uitgaan dat de aanvullende voorwaarden voorrang hebben. Tenzij we dit anders aangeven natuurlijk. Als advocaat kunt u alleen van een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden afwijken indien zowel JuristLijn als u het hiermee eens zijn. In dat geval zetten we dat natuurlijk vooraf zwart op wit. De algemene voorwaarden van uw kantoor zijn niet van toepassing. Tenzij we vooraf overeenkomen dat dit wel het geval is. Ook in dit geval zetten we dit vooraf zwart op wit. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 BW is uitgesloten. JuristLijn mag op elk moment de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Natuurlijk laten we u dit binnen een redelijke termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend
vanaf de datum dat wij dat aangeven.

Door onze website te gebruiken, of een dienst of product van ons af te nemen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat u ook instemt met alle rechten en plichten zoals deze op onze website staan vermeld. Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor advocaten. Dus niet voor onze particuliere en zakelijke cliënten. Hiervoor hebben we andere algemene voorwaarden.

JuristLijn faciliteert een online platform waarop particulieren en bedrijven die een lidmaatschap bij JuristLijn hebben via ons systeem in contact kunnen komen met een advocaat voor het uitvoeren van juridische opdrachten. Advocaten krijgen daarbij de mogelijkheid zich te profileren en publiceren op de website van JuristLijn en anderszins aan JuristLijn gelieerde media. Om gebruik te kunnen maken van deze diensten dient de advocaat
bij JuristLijn een lidmaatschap af te sluiten.

JuristLijn vertelt u altijd eerlijk wat u van onze dienstverlening kunt verwachten zowel telefonisch als op onze website. Staat er een fout op onze website? Dan mag u ons hieraan houden. Natuurlijk alleen dan als u niet van tevoren had kunnen weten dat hier sprake was van een fout. Op onze website vindt u altijd het actuele aanbod in producten en diensten voor advocaten. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

U kunt bij JuristLijn op verschillende manieren een lidmaatschap afsluiten.

Lidmaatschap afsluiten via onze website
Sluit u een lidmaatschap af via onze website dan vindt dit plaats via een veilige webomgeving. Ons internationaal ICT-team maakt dit voor u mogelijk. Na het afsluiten van het lidmaatschap via onze website zult u van ons een registratieformulier ontvangen. Gelieve deze zo spoedig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. JuristLijn zal het registratieformulier verwerken in haar systeem. Nadat het registratieformulier is verwerkt in het systeem zullen leads aan u worden doorgezet. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling door ons is ontvangen.

Lidmaatschap afsluiten per telefoon
Sluit u een lidmaatschap af via de telefoon dan zal een van onze medewerkers u persoonlijk door het hele proces begeleiden. Als u een lidmaatschap bij ons afsluit krijgt u hiervan altijd een bevestiging per e-mail. Tevens zal aan u een registratieformulier worden gezonden. Gelieve het inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. JuristLijn zal het registratieformulier verwerken in haar systeem en u een betalingslink zenden. Nadat het registratieformulier is verwerkt in het systeem zullen leads aan u worden doorgezet. De overeenkomst komt tot stand zodra wij het ingevulde registratieformulier in ons systeem hebben verwerkt en u hier een bevestiging van hebt gekregen.

Lidmaatschap afsluiten per e-mail
Sluit u een lidmaatschap af via e-mail dan zal een van onze medewerkers u persoonlijk door het hele proces begeleiden. Als u een lidmaatschap bij ons afsluit krijgt u hiervan altijd een bevestiging per e-mail. Tevens zal aan u een registratieformulier en een betalingslink worden gezonden. Gelieve dit inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. JuristLijn zal het registratieformulier verwerken in haar systeem. Nadat het registratieformulier is verwerkt in het systeem zullen leads aan u worden doorgezet. De overeenkomst komt tot stand zodra wij het ingevulde registratieformulier in ons systeem hebben verwerkt en u hier een bevestiging van hebt gekregen.

JuristLijn behoudt zich het recht voor advocaten van deelname te weigeren, zonder voorafgaande opgaaf van reden.

Inhoud van het lidmaatschap

 • Ontvangen van leads;
 • Mogelijkheid tot het publiceren van uw eigen content op onze social media en
  nieuwsbrief;
 • Mogelijkheid tot het plaatsen van juridische vacatures in onze nieuwsbrief;

Wij werken continu aan het verbeteren van onze diensten. De actuele inhoud van het
lidmaatschap kunt u altijd opvragen bij uw contactpersoon.

In sommige gevallen zullen we u een prijsopgave van onze diensten geven. Als wij u een offerte van onze diensten geven, bent u nog nergens aan gebonden. Onze offerte blijft 14 dagen geldig tenzij wij een andere datum aan u hebben doorgegeven. Soms kan het gebeuren dat wij onverwacht onze werkzaamheden moeten veranderen. In zo’n geval kunnen wij de offerte of prijsopgave daarop aanpassen. Als wij u een samengestelde prijsopgave geven, dan geldt deze prijsopgave voor alle genoemde diensten. Stel dat u maar een deel wilt afnemen, dan zullen wij een nieuwe offerte maken. Als er fouten in de offerte staan als gevolg van een vergissing of een verschrijving dan zijn wij hier niet aan gebonden. Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dit wel zo is. Aan half werk doen we niet, dus we komen niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen en offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. Uiteraard zetten we alles op schrift, onze overeenkomsten komen dan ook alleen schriftelijk tot stand.
Alle prijzen in een offerte zijn exclusief BTW.

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zullen wij bepaalde gegevens van u nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat u ons de volledige en juiste gegevens zo snel mogelijk geeft via info@juristlijn.com. Mocht de informatie die we van u ontvangen onvolledig, onjuist en/of niet-tijdig gegeven zijn dan zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. Mocht u problemen ondervinden met het toesturen van volledige informatie of hierover vragen hebben, helpen onze medewerkers u uiteraard graag. We verzoeken u tevens indien bepaalde gegevens van u wijzigen, denk hierbij aan overstap naar een ander kantoor, adreswijzigingen, wijzigingen in uurtarief of wijzigingen in rechtsgebieden dit zo snel mogelijk aan ons door te geven via info@juristlijn.com. Leads zullen aan u worden doorgestuurd aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Heeft een wijziging in uw gegevens plaatsgevonden en heeft u deze niet, dan wel niet tijdig, aan JuristLijn doorgegeven zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. Mocht u problemen ondervinden met het toesturen van volledige informatie of hierover vragen hebben, helpen onze medewerkers u uiteraard graag. U kunt op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en tarieven die JuristLijn verstrekt en publiceert. JuristLijn behoudt zich het recht voor om de door de advocaat verstrekte gegevens aan te passen alvorens deze aan cliënten te presenteren en op de website te publiceren. JuristLijn is te allen tijde bevoegd om profielen, blogs en andere informatie van advocaten aan
te passen of te verwijderen onder uitsluiting van het recht op restitutie van het reeds aan JuristLijn betaalde bedrag. Een advocaat kan te allen tijde schriftelijk verzoeken om uit het bestand en van de website van JuristLijn te worden verwijderd, onverlet latende de verplichtingen voortvloeiend uit een tussen JuristLijn en de advocaat gesloten overeenkomst.

Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient een lidmaatschapsbijdrage binnen veertien dagen voldaan te worden. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. Zijn dit euro’s? Dan gaat het helaas niet lukken met Bitcoins. JuristLijn kan per dienst factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat wij een betaling vooraf instellen. Onze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. U kunt pas na betaling van de lidmaatschapsbijdrage van juridisch advies worden voorzien. Daarnaast kan een doorverwijzing naar een van onze aangesloten advocaten pas plaatsvinden na betaling van de lidmaatschapsbijdrage. Nadat de betaling van de lidmaatschapsbijdrage is voldaan ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Natuurlijk kan het eens voorkomen dat u de lidmaatschapsbijdrage te laat betaalt. Betaalt u te laat? Dan sturen wij u eerst een betalingsherinnering. Blijft dan nog de betaling uit dan zullen wij u een aanmaning sturen. In dit geval bent u verplicht om de wettelijke handelsrente te betalen over het openstaande bedrag. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we
vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat het bedrag door u is voldaan. Ook bent u in geval van het niet betalen van uw factuur verplicht om de buitengerechtelijke (de kosten die wij moeten maken om het bedrag te innen) en gerechtelijke incassokosten aan ons terug te betalen, net zoals de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, mocht dat op dat moment noodzakelijk zijn om onze vordering te innen. JuristLijn heeft in dat geval tevens de
mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet. Bezwaar tegen de hoogte van de factuur? Zolang we er nog niet uit zijn, dient u deze alsnog te
betalen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een jaar en wordt telkens op de afloopdatum onder dezelfde voorwaarden automatisch verlengd met een jaar. U kunt uw lidmaatschap uiterlijk een maand voor de jaarlijkse verlenging opzeggen. Opzegging kan plaatsvinden door middel van het sturen van een e-mailbericht of brief. Deze kan worden gericht aan info@juristlijn.com. Het te gebruiken postadres staat vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden. De beëindiging van het lidmaatschap komt slechts tot stand na een schriftelijke bevestiging hiervan. De bevestiging zal binnen een week na de
opzegging worden verzonden. Er is geen sprake van een bedenktijd bij het aangaan van de overeenkomst. Indien en voorzover noodzakelijk doet de advocaat, door acceptatie van deze algemene voorwaarden, uitdrukkelijk afstand van een eventuele bedenktermijn en eventueel herroepingsrecht en verklaart de advocaat zich akkoord met het reeds volledig leveren van de dienst.

Vanuit JuristLijn mogen we altijd onze dienstverlening uitstellen of de overeenkomst
ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding.
Natuurlijk doen we dit niet zomaar. Dit kan voorkomen als:
1. U de verplichtingen uit onze overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
2. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u verplichtingen niet na kunt komen.
3. Aan u gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
4. Door vertraging van uw kant de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.

Wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze afspraken zoals die in de wet en in onze overeenkomst staan. Is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen we de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. U kunt dit natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Mocht sprake zijn van een overeenkomst voor bepaalde tijd, dan kan JuristLijn opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, zal overleg plaatsvinden over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zullen hiermee gepaard gaande kosten voor uw rekening.

Natuurlijk hopen we dat u tijdens de looptijd van de overeenkomst niet in zwaar weer terecht komt (denk hierbij aan liquidatie, surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere mogelijkheid waarbij u niet langer vrij over uw vermogen kunt beschikken). Echter dit kan wel gebeuren. In deze gevallen mag JuristLijn de overeenkomst per direct opzeggen. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten op teksten, werken, uitvindingen, technieken et cetera blijven bij JuristLijn berusten. Het is niet de bedoeling dat stukken die wij aan u geven in het kader van onze werkzaamheden (zoals adviezen, overeenkomsten, documenten enz.), zonder onze toestemming door u worden gekopieerd, gepubliceerd of worden doorgestuurd naar andere partijen. Natuurlijk mag u deze stukken wel gebruiken voor uzelf, bijvoorbeeld als u een voorbeeldbrief gaat opstellen. Als onze kennis is toegenomen door het uitvoeren van onze werkzaamheden voor u, dan kunnen wij deze kennis ook gebruiken voor een ander doel. Uiteraard zullen wij vertrouwelijke informatie niet delen met andere partijen.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening dan willen we er alles aan doen om dit op te
lossen. Uiteraard hebben we hier een mooie procedure voor, zoals u van ons gewend bent.
1. Als u een klacht hebt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.
2. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk.
3. We zullen binnen 48 uur op uw klacht reageren. We helpen u direct of u hoort van ons
hoeveel tijd we nodig hebben om uw klacht te behandelen.
4. U kunt een klacht over onze dienstverlening per e-mail zenden aan
info@juristlijn.com en als onderwerp de term “klacht” gebruiken.
5. Als u een klacht hebt gestuurd omtrent een factuur, dan wil dit niet zeggen dat uw
betalingsverplichting aan ons wordt uitgesteld. Uiteraard kunnen we hierover wel in
overleg treden.

Het gebruik van het JuristLijn lidmaatschap is niet toegestaan op een wijze waarbij bijvoorbeeld meerdere advocaten deelnemen op een individueel abonnement van een advocaat. Het is tevens niet toegestaan om geleverde diensten door te verkopen of op anderszins misbruik te maken van de geleverde dienst op straffe van een direct opeisbare boete en zonder nadere ingebrekestelling ad € 1.000,– (zegge: duizend euro) per overtreding. Indien de daadwerkelijke schade hoger is, zal JuristLijn de daadwerkelijke schade kunnen vorderen.

JuristLijn is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een deelnemende advocaat jegens een cliënt. Evenmin is JuristLijn partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen een deelnemende advocaat en een cliënt indien zij in contact met elkaar komen door toedoen van JuristLijn. Als wij onze verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap niet nakomen of ons onrechtmatig gedragen, dan vergoeden wij de schade die daaruit volgt. De hoogte van deze vergoeding is maximaal het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert plus ons eigen risico onder die verzekering. Als wij, om welke reden dan ook, geen bedrag krijgen uitgekeerd van onze verzekering, dan vergoeden wij slechts het bedrag dat u hebt uitgegeven aan ons juridisch platform in het betreffende kalenderjaar.
In de volgende gevallen vergoeden wij geen schade:

 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout die ons niet kwalijk
  kan worden genomen, omdat deze fout niet onze schuld is of niet voor onze rekening
  hoort te komen.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan
  storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-aanvallen,
  binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking,
  uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en
  uitvoerbelemmeringen en in het geval JuristLijn door zijn eigen leveranciers- ongeacht
  de reden hiervan- niet tot levering in staat wordt gesteld.
 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout van externe partijen
 • Bij handelen of nalaten van een bij ons aangesloten advocaat of externe partij.
 • Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website.
 • Via links en andere opties is het mogelijk om via de JuristLijn website bij andere
  websites uit te komen. JuristLijn is geenszins verantwoordelijk voor de weergave en
  inhoud van deze bronnen.
 • Als sprake is van indirecte schade, zoals vermogensschade die bestaat uit gemiste
  winst of schade die indirect het gevolg is van een schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Indien u zelf verzekerd bent tegen de schade die u heeft opgelopen.

Om schade te voorkomen, belooft u ons dat alle door u aan ons gegeven informatiedragers (zoals dvd’s en cd’s), elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten. Iedere aanspraak op de vergoeding van uw schade vervalt na zes maanden nadat de schade bij u bekend is geworden of nadat u redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze schade.

JuristLijn is gerechtigd haar dienstverlening en de website op elk moment aan te passen, buiten gebruik te stellen of te beëindigen, te beperken, al dan niet tijdelijk, zoals in het geval van onderhoud aan de website of vanwege aanpassingen van de website. In een dergelijk geval kan de advocaat geen aanspraak maken op schadevergoeding jegens JuristLijn en is JuristLijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet kunnen gebruiken van de website. Onder aanpassing van de website wordt ook verstaan (doch niet uitsluitend) het aanpassen van het ontwerp of design, het ratingmechanisme en het zoekalgoritme.

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s teksten en video’s) op de website van JuristLijn geeft de advocaat JuristLijn toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van JuristLijn. Sommige geplaatste materialen kunnen worden ingekort of worden getoond via andere distributiekanalen. Door gebruik te maken van de mogelijkheid materiaal te plaatsen op JuristLijn stemt de advocaat dat dit getoond kan worden op de website van JuristLijn en op andere labels en/of websites van de oprichter van JuristLijn. JuristLijn is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen- maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie bij de aflevering van elektronische berichten door derden of programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Wij zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u aan ons geeft, maar wij verwachten dit ook van u. Omdat het niet altijd duidelijk is of het om vertrouwelijke informatie gaat, is het belangrijk om de informatie die u ons geeft als vertrouwelijk te bestempelen. Als het zo duidelijk is dat het om vertrouwelijke informatie gaat, dan begrijpen wij ook zonder de extra aanwijzing dat wij vertrouwelijk met uw informatie om moeten gaan. Het kan soms zo zijn dat wij verplicht zijn om vertrouwelijke informatie door te geven aan een andere partij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.

Wilt u uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en de algemene voorwaarden overdragen aan anderen? Dat is alleen mogelijk indien u hier de schriftelijke toestemming van ons over hebt ontvangen. JuristLijn kan alle rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en deze algemene voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk brengen we u daarvan wel eerst op de hoogte.

JuristLijn doet nooit afstand van haar rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.

Uiteraard wist u dit al, maar voor de zekerheid zetten we het nog even zwart op wit: uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomsten.
Mocht er een geschil tussen ons ontstaan, dan zullen wij ons inzetten om het geschil in goed overleg op te lossen en wij hopen dat u dit ook zult doen. Als we er in overleg niet uit kunnen komen, dan kan ieder van ons de kwestie voorleggen aan de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam. Dit is namelijk de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van JuristLijn is gevestigd (de statutaire zetel is een juridisch begrip voor ons adres). Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor een andere rechter wordt aangewezen? Dan zal het geschil aan die aangewezen rechter worden voorgelegd.

Verwerking persoonsgegevens:
1. Definities
De hierna en hiervoor gebruikte begrippen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming hebben de volgende betekenis:
1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon (“de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een
natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit van die natuurlijke persoon.
1.2 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
1.3 Gezamenlijke Verantwoordelijkheid: wanneer twee of meer verantwoordelijken
gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen, zijn zij
gezamenlijk verantwoordelijk.
1.4 Verantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt: wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het
Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie
de verantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
1.5 Betrokkene: geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de
verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.
1.6 Overeenkomst: de hoofdovereenkomst waar deze regeling gezamenlijke
verantwoordelijkheid uit voortvloeit.
1.7 Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk die per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen, of anderszins verwerkte gegevens.
1.8 Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie
verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de
verwerking van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit

Persoonsgegevens.
2. Totstandkoming, duur en beëindiging van deze regeling gezamenlijke
verantwoordelijkheid

2.1 Deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid treedt in werking op de datum
waarop partijen deze ondertekenen.
2.2 Deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid is onderdeel van de
overeenkomst en zal gelden voor zolang de overeenkomst duurt.
2.3 Indien de overeenkomst eindigt, eindigt deze regeling gezamenlijke
verantwoordelijkheid automatisch, de regeling gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken kan niet apart worden opgezegd.
2.4 Na beëindigen van deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid zullen de
lopende verplichtingen, zoals het melden van datalekken waarbij persoonsgegevens
van partijen zijn betrokken en de plicht tot geheimhouding blijven voortduren.

3. Verwerken persoonsgegevens
3.1 Partijen verwerken persoonsgegevens alleen op de wijze zoals partijen dit bij deze
regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomen en zullen
persoonsgegevens niet op een andere manier verwerken, tenzij partijen dit gezamenlijk
overeenkomen.
3.2 In bijlage 1 wordt opgenomen welke persoonsgegevens partijen precies zullen
verwerken, voor welke verwerkingsdoeleinden en wie voor welk deel
verantwoordelijk is.
3.3 Partijen houden zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de wet en de
gegevens worden verwerkt op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.
3.4 Partijen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkaar geen
andere personen of organisaties inschakelen bij het verwerken van de
persoonsgegevens.
3.5 Wanneer partijen met toestemming van elkaar andere organisaties inschakelen,
moeten zij minimaal voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in deze regeling
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
3.6 Wanneer partijen een verzoek van een betrokkene ontvangen ten aanzien van het
uitoefenen van zijn of haar rechten, zullen partijen voor het deel waar zij
verantwoordelijk voor zijn, zorgen dat de betrokkene zijn of haar rechten effectief kan
uitoefenen. Deze rechten bestaan uit een verzoek om inzage, correctie, aanvulling,
verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de
persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen
persoonsgegevens.
3.7 Partijen dienen op duidelijke en eenvoudige wijze te communiceren waar de
betrokkene voor het uitoefenen van zijn rechten terecht kan. Hierbij geven partijen aan
welke medeverantwoordelijke er zijn en wie voor welk deel verantwoordelijk is.

4. Exporteren persoonsgegevens
4.1 Partijen mogen geen persoonsgegevens laten verwerken door andere personen of
organisaties buiten de Economisch Europese Ruimte (EER), zonder daarvoor
voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de
medeverantwoordelijke.

5. Geheimhouding
5.1 Partijen zullen de verstrekte persoonsgegevens geheim houden, tenzij dit op basis
van een wettelijke verplichting niet kan.

5.2 Partijen zorgen ervoor dat het personeel en ingeschakelde hulppersonen zich aan
deze geheimhouding houden , door een geheimhoudingsplicht in de (arbeids)-
contracten op te nemen.

6. Datalekken
6.1 In geval van een ontdekking van een mogelijk datalek zullen partijen elkaar
hierover informeren binnen 24 uur overeenkomstig de procedure zoals die is
opgenomen in bijlage 2.
6.2 Partijen zullen elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het
datalek, ook zullen partijen de getroffen maatregelen om het datalek te beperken en te
beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen,
overleggen met elkaar.
6.3 Partijen doen elk voor dat deel waar zij verantwoordelijk voor zijn de melding van
een datalek bij de toezichthouder. Hetzelfde geldt voor de melding aan de
betrokkenen.
6.4 Eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen en in de
toekomst te kunnen voorkomen, komen voor rekening van degene die de kosten
maakt.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Als een van de partijen de verplichtingen uit deze regeling gezamenlijke
verantwoordelijkheid niet nakomt, kunnen zij voor hun deel van de verwerking
aansprakelijk gesteld worden.
7.2 Voor iedere dag dat de medeverantwoordelijke de verplichting niet nakomt
behouden partijen het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
7.3 De ene medeverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor de aan de andere
medeverantwoordelijke opgelegde bestuurlijke boete door de toezichthoudende
autoriteit als de schade het gevolg is van het onrechtmatig of nalatig handelen van de
medeverantwoordelijke.
7.4 De ene medeverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor aanspraken van
betrokkenen of andere personen en organisaties waar de andere
medeverantwoordelijke de samenwerking mee is aangegaan, als dit het gevolg is van
het onrechtmatig of nalatig handelen van de medeverantwoordelijke.

8. Teruggave persoonsgegevens en bewaartermijn
8.1 Na het beëindigen van deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid geven
partijen de persoonsgegevens terug aan elkaar.
8.2 De overgebleven persoonsgegevens zullen partijen vernietigen na verstrijken van
de wettelijke bewaartermijn.

9. Slotbepalingen
9.1 Deze regeling gezamenlijke verantwoordelijke is onderdeel van de overeenkomst.
Alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn daarom ook van toepassing op
deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid.
9.2 Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de regeling gezamenlijke
verantwoordelijkheid en de overeenkomst, gelden de bepalingen uit deze regeling gezamenlijke
verantwoordelijkheid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
9.3 Afwijzingen van deze modelregeling gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn
slecht geldig wanneer partijen dit samen schriftelijk overeenkomen.

[ultimate_gdpr_terms_accept]